Základní informace o projektu
Místní akční plán vzdělávání
pro ORP Lipník nad Bečvou


Číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009099

Realizace
leden 2018 - prosinec 2021

Dotace
10.495.385,60 Kč

Nositel projektu
MAS Moravská brána z.s
Bratrská 358
751 31 Lipník nad Bečvou

MAP - článek

 

Místní Akční Plán ve vzdělávání

Kvalitní výchova a vzdělání jsou tou největší investicí, jakou můžeme dětem a mládeži poskytnout. Jak ale zlepšovat a aktualizovat výuku, aby stačila stále se měnícím společenským nárokům? Existuje způsob, jak zajistit rovnou šanci ve vzdělávání pro všechny? Jak na neustálé změny ve vzdělávání připravovat pedagogy? A kde na všechny doplňkové aktivity brát prostředky? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přerozděluje na tyto i jiné podpůrné aktivity ve školství peníze z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělání. Činí tak pomocí takzvaných Místních akčních plánů (MAP) ve vzdělávání, jejichž prostřednictvím mohou místní akční skupiny, obce, sdružení a spolky podávat individuální projekty a čerpat peníze na rozvoj vzdělávacích aktivit.

Na Lipensku se rozvojem předškolního a základního vzdělávání už několik let intenzivně zabývá místní akční skupina Moravská brána. Její členové za sebou mají bohaté zkušenosti s vedením projektů různých velikostí a zaměření. Jedinečnou znalost regionálního prostředí, místních subjektů a jejich potřeb hojně využívá právě při vedení projektů jako je MAP. O tom, jak se daří projektům MAP na Lipensku a jak pomáhají peníze z Evropské unie místním školám, jsme si povídali s Mgr. Radkou Šulákovou, projektovou manažerkou MAS Moravská brána v Lipníku nad Bečvou.

Radko, vy jste původním povoláním speciální pedagožka, problematika rozvoje školství je vám tedy blízká. V čem vidíte hlavní přínos „MAPování“ pro školy?

Místní akční plány pomáhají školám financovat podpůrné aktivity, na které ve většině případů již nezbývají prostředky. Žadatelé o dotaci však musí vycházet z oblastí, které ministerstvo pro projekt MAP vymezilo – jedná se konkrétně o předškolní vzdělávání a péči, čtenářskou a matematickou gramotnost v základním vzdělávání, vzdělávání a podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a mnoho dalších. S těmito aktivitami úzce souvisí i vzdělávání pedagogů, které program rovněž financuje. Při návrhu a samotné realizaci projektů jde v neposlední řadě také o navazování spolupráce mezi školami v regionu a boření konkurenčních bariér.

Jaké projekty se vám už podařilo v rámci MAP uskutečnit?

V první výzvě MAP se nám úspěšně podařilo zavedení Hejného matematiky ve škole v Radslavicích včetně nákupu pomůcek. K tomuto tématu jsme také pořádali cyklus vzdělávacích seminářů. Uspořádali jsme kavárnu pro rodiče, kde se s touto metodou měli možnost seznámit. Navázali jsme spolupráci s Mgr. René Gavlasem, který v současné době navštěvuje „naše“ mateřské školy a provádí diagnostiku nadaných dětí, abychom mohli efektivně naplánovat projekt na podporu nadání. Velmi úspěšný byl workshop se stavebnicí Merkur, kdy se podařilo některé školy vybavit těmito oblíbenými stavebními miniaturami. V těchto školách bychom také v dalším pokračování MAP i nadále rádi
spolupracovali, protože zde vidíme velký potenciál. Během roku a půl jsme uskutečnili přes 20 vzdělávacích akcí pro pedagogy, vyjeli na 3 exkurze do jiných škol, kde mohli pedagogové sdílet
své zkušenosti a sbírat nápady a motivaci pro svou práci. Všechny tyto realizované a úspěšné projekty znamenají obrovský přínos vzdělávání v našem regionu a pro nás jsou nevyčerpatelnou motivací pokračovat v „MAPování“ i nadále.

Čemu se v současnosti věnujete a jaké aktivity připravujete pro další kolo programu?

Ve spolupráci s pedagogy a řediteli škol se nám podařilo přichystat celkem 7 nových projektů spolupráce. Zaměřili jsme se v nich na podporu logopedie v mateřských školách, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, projekt jazykového vzdělávání, podporu nadání a polytechniku pro 1. a 2. stupeň základní školy. Při sestavování náplně jednotlivých aktivit jsme se soustředili na to, aby projekty splňovaly co nejpřesněji témata zadaná v rámci MAP a měly co největší šanci na úspěch.

Spousta učitelů v dnešní době nemá čas ani na svou běžnou pracovní agendu, která stále narůstá. Jak vnímají vaše vzdělávací semináře? Co všechno se na nich mohou dozvědět? Hodnotí je jako užitečné?

Při pořádání seminářů jsme se pedagogům vždy snažili maximálně vyjít vstříc, ať už časově, tematicky či s místem konání akcí. Učitelé nemusejí cestovat daleko, všechny naše vzdělávací akce probíhají v prostorách MAS Moravská brána v Lipníku nad Bečvou. Témata vybírám i s ohledem na mé původní zaměření tak, aby byla zajímavá a aktuální. Pedagogové si z nich vybírají podle svých zájmů a zaměření a sami se přihlašují. Jak už jsem řekla, proběhlo u nás 20 seminářů a 3 exkurze do jiných škol a školek. Z reakcí učitelů mohu soudit, že všechny akce byly velmi úspěšné, z čehož mám opravdovou radost. Hlavně proto, že díky omezeným rozpočtům venkovských škol je pro ně vzdělávání pedagogů prostřednictvím seminářů v současnosti poměrně problematické.

Jsou potřeby škol na Lipensku něčím specifické? Na čem se školy shodly a na co se hodláte do budoucna zaměřit?

Nemyslím si, že se potřeby našich venkovských škol nějak zvlášť liší od těch z ostatních regionů v zemi. V průběhu minulého školního roku jsme se pravidelně setkávali s řediteli a učiteli, objížděli jsme jednotlivá zařízení a to nám pomohlo vytvořit akční plán. Na spokojenost se vzděláváním jsme se ptali dokonce i rodičů. Podařilo se nám tak odhalit sedm hlavních potřeb a nedostatků, které jsou aktuální pro všechny školy v našem regionu. Vzniklo sedm projektů pro budoucí výzvu „MAPování“, každý z nich je důležitý a každý z nich může školám hodně pomoci.

Jaký je o MAPy v regionu zájem? Jak je školy a jejich zaměstnanci vnímají?

Kromě všech výhod, které s sebou účast v Místních akčních plánech přináší, znamenají projekty také nutnou

pracovní zátěž, na což si museli pedagogové zprvu zvykat. Postupem času jsme však se všemi vytvořili fungující systém spolupráce a naše společná snaha začala přinášet kýžené výsledky. Stále platí, že o MAPy mají zájem spíše vesnické, malotřídní školy, které uvítají každou korunu k dobru. Postupem času se přidávalo čím dál víc škol a další zájemce očekáváme u našich nových projektů. Větší školy to mají vzhledem ke štědřejším rozpočtům jednodušší a peníze na speciální aktivity nemusejí většinou získávat účastí na projektech.

Možná si čtenář klade otázky, proč se peníze školám nepřidělují přímo?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tímto způsobem doslova „mapuje“ situaci ve školách cestou zdola. Díky tomu se snaží posílat peníze skutečně tam, kde pomáhají a kde se s nimi neplýtvá. ORP a jiní realizátoři, na našem území Místní akční skupina Moravská brána, je užitečným prostředníkem mezi institucemi, sbírá informace o školách v daném regionu a jejich potřebách, zeptá se, na co je třeba získat peníze a pomáhá školám na finanční podporu dosáhnout tím, že projekty vede a zaštiťuje. Z kapacitních důvodů ministerstvo, kraje ani města nejsou schopny zachytit jedinečné potřeby jednotlivých venkovských škol v regionech. Místní akční skupina těží z komplexní znalosti regionu a jeho potřeb a dokáže poskytnout školám individuální přístup a potřebný čas pro naplánování projektů.

První část „MAPování“ máte za sebou. Co vás nyní čeká?

Budeme pokračovat výzvou pro Místní Akční Plán II, pro kterou budeme připravovat podklady, zároveň začneme s implementací již připravených projektů. Do konce tohoto roku musíme v pracovních skupinách s učiteli a řediteli rozkrokovat a naplánovat projekty, které jsme společně vymysleli, a hledat zdroje financování těchto projektů. Budeme také pokračovat v pořádání seminářů, exkurzí a setkání s rodiči.

Ptali jsme se ve školách, kde MAP pomáhá

 

Mgr. Marie Henslová (učitelka, ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova)

 

Jak z pohledu učitelky hodnotíte projekt MAP?

 

Místní akční plán nám umožnil vyjádřit se a aktivně přispět k problematice vzdělávání na místních školách. Přinesl řešení, jak přispět k jeho zkvalitnění. Učitelé získali jedinečnou možnost dál se vzdělávat v pedagogických disciplínách, které je zajímají a baví. Zároveň si mohli s ostatními kolegy z jiných škol vyměňovat cenné zkušenosti a postřehy. Ze všech seminářů a workshopů bych chtěla ocenit hlavně prezentaci stavebnic Merkur, která všem účastníkům umožnila vybavit školu těmito polytechnickými stavebnicemi.


Co konkrétního se ve vaší škole povedlo v rámci projektu změnit či uskutečnit?

 

Podařilo se nám vybavit učebny stavebnicemi Merkur, učitelky 1. stupně se zdokonalily v metodice Hejného matematiky a naši pedagogové se zúčastnili hned několika setkání a školení, například Letní školy polytechniky.

 

Jste škola či jiná vzdělávací instituce? Máte nápad na realizaci projektu, ale chybí vám finanční prostředky na jeho uskutečnění? Kontaktujte nás na telefonním čísle 581 694 243 nebo na adrese info@mas-moravskabrana.cz.

MAP - článek
Základní údaje:

Nositel MAP
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.

Sídlo
Bratrská 358,
751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 27017371

Právní forma
Zapsaný spolek
Kontakty:

Mgr. Radka Šuláková, hlavní manažer MAP
tel.: 776 633 648
e-mail: radka.sulakova@mas-moravskabrana.cz

Bc. Lenka Zavadilová, manažer MAP
tel.: 724 758 132
e-mail: lenka.zavadilova@mas-moravskabrana.cz

Mgr. Petra Kamelandrová, manažer MAP
tel.: 774 187 994
e-mail: petra.kamelandrova@mas-moravskabrana.cz

Hana Nehybová, finanční manažer, asistent
tel.: 732 699 320
e-mail: info@mas-moravskabrana.cz
Otevírací doba:

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Fakturační údaje:
IČO: 27017371
Číslo účtu: 1888391319/0800
Banka: Česká spořitelna